Projekt „Kombinované učebny pro výuku cizích jazyků a IVT včetně rekonstrukce školní počítačové sítě“ je spolufinancování Evropskou unií

Projekt „Kombinované učebny pro výuku cizích jazyků a IVT včetně rekonstrukce školní počítačové sítě“ byl předložen v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 3 583 527,87 Kč, z toho způsobilé náklady 3 498 827,87 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 2 974 003,68 Kč.

Fyzické zahájení projektu bylo Gymnáziem, Dačice zahájeno podpisem smlouvy na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci se společností G-PROJECT, s.r.o., dne 13. 6. 2016 s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018, kdy bude předáno pořizované vybavení.

Projekt je zaměřen na vybavení dvou kombinovaných učeben pro výuku cizích jazyků a předmětu IVT na Gymnáziu, Dačice, B. Němcové 213. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky na zmíněné škole ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení korespondujícího se soudobými požadavky na moderní způsob výuky. Součástí projektu je též pořízení jedné kompenzační pomůcky – schodolezu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky na Gymnáziu Dačice. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení do dvou kombinovaných učeben pro výuku cizích jazyků a předmětu IVT. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Součástí projektu je také úprava venkovního prostranství. Venkovní prostranství u budovy školy se tak stane příjemnějším místem pro trávení volného času. V rámci projektu bude také navázána spolupráce s 5 základními školami, jejímž cílem je posílit rozvoj konkrétních klíčových kompetencí u žáků partnerských škol, a spolupráce s jedním zaměstnavatelem, která zajišťuje propojení výstupů projektu s praxí.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace a digitalizace výuky informatiky a cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
  • zvýšení využívání moderních informačních a digitálních technologií při výuce,
  • zvýšení zájmu o studium informatiky a cizích jazyků na Gymnáziu Dačice,
  • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků a informačních a digitálních technologií pro případné další studium na VOŠ či VŠ,
  • zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
  • přiblížení výuky požadavkům trhu práce a praxe prostřednictvím spolupráce s potenciálním zaměstnavatelem,
  • motivace žáků partnerských ZŠ k rozvoji konkrétních klíčových kompetencí, a to prostřednictvím dlouhodobé spolupráce,
  • zkvalitnění venkovního prostranství.

Projekt „Kombinované učebny pro výuku cizích jazyků a IVT včetně rekonstrukce školní počítačové sítě“ je spolufinancování Evropskou unií

Projekt „Kombinované učebny pro výuku cizích jazyků a IVT včetně rekonstrukce školní počítačové sítě“ je spolufinancování Evropskou unií