Kontakty

Kontakty do školy a na jednotlivé učitele

Kontakty

 1. Adresa: Gymnázium Dačice
  B. Němcové 213/V
  380 01 Dačice
 2. Tel.: 384 420 432
  ID schránky: inikq2f
  Číslo účtu: 100010775/7940
  IČ: 608 16 929
 3. Ředitel školy: Mgr. Milan Točík
  reditel@gymn-dacice.cz
 4. Zástupce ředitele: Mgr. Petra Mašátová
  masatova@gymn-dacice.cz
 5. Výchovný poradce: Mgr. Milan Točík
  tocik@gymn-dacice.cz
 6. Ekonomka: Alena Zezulová
  zezulova@gymn-dacice.cz

Zřizovatel

 1. Adresa: Jihočeský kraj
  U Zimního stadionu 1952/2
  370 76 České Budějovice
 2. Telefonní ústředna: 386 720 111
 3. E-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

dle § 2 odst. 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování dokumentů:
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí - Pátek
7.30 - 15.00 hodin

Elektronická adresa podatelny:
reditel@gymn-dacice.cz

Identifikátor datové schránky (IDDS):
inikq2f

Přehled dalších datových formátů, které Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 přijímá:
*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
*.htm, *.html (hypertextový dokument)
*.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx)
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 dále přijímá i přílohy v běžných rastrových formátech zejména *.jpg.
Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 i další datové formáty.

Přehled přenosných technických nosičů dat, které Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 přijímá:
flash disk (s USB konektorem)
CD
DVD (obou technických standardů +/-)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému:
Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.

Důsledky vad dokumentů:
Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Kontakty na učitele

 1. Ing. Jana Dvořáková

  dvorakova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ( Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Kvasná chemie a bioinženýrství) a Českého vysokého učení technického v Praze (doplňující pedagogické studium)
  • na škole působí od roku 1987
  • vyučuje předměty chemie a seminář a cvičení z chemie
  • vykonává funkci vedoucí metodické sekce chemie

 2. Ing. Dana Elsterová

  elsterova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Provozně ekonomické fakulty v Českých Budějovicích Vysoké školy zemědělské v Praze, Obor fytotechnický a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor DAP Výtvarná výchova pro střední školy
  • na škole působí od roku 2006
  • vyučuje předměty biologie, výtvarná výchova
  • třídní učitelka sekundy, vykonává funkci vedoucí metodické sekce výtvarné výchovy

 3. Mgr. Pavel Fencl

  fencl@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, aprobace tělesná výchova – zeměpis
  • na škole působí od roku 2018
  • vyučuje předměty zeměpis, tělesná výchova
  • vykonává funkci vedoucího metodické sekce zeměpisu

 4. Mgr. Karel Chalupa

  chalupa@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor Učitelství zeměpisu a tělesné výchovy pro školy 1. cyklu
  • na škole působí od roku 1978
  • vyučuje předměty zeměpis, seminář ze zeměpisu

 5. Mgr. Miroslava Chňoupková

  chnoupkova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství chemie a biologie pro střední školy
  • na škole působí od roku 2005
  • vyučuje předměty biologie, seminář a cvičení z biologie, chemie, seminář a cvičení z chemie a přírodovědné praktikum
  • třídní učitelka primy

 6. Mgr. Pavla Kloiberová

  kloiberova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace dějepis – ruský jazyk
  • na škole působí od roku 1991
  • vyučuje předměty dějepis, seminář z dějepisu a ruský jazyk
  • je třídní učitelkou sexty, vykonává funkci koordinátora tvorby ŠVP a vedoucí metodické sekce dějepisu

 7. Mgr. Renata Kopačková

  kopackova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace německý jazyk
  • na škole působí od roku 2004
  • vyučuje předměty německý jazyk a konverzace v německém jazyce
  • třídní učitelka 3. ročníku

 8. Mgr. Naďa Koprová

  koprova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace anglický jazyk – výtvarná výchova
  • na škole působí od roku 1995
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce a výtvarná výchova
  • třídní učitelka 1. ročníku, vykonává funkci vedoucí metodické sekce anglického jazyka

 9. Mgr. Marek Krajíček

  krajicek@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace český jazyk a literatura – občanská výchova
  • na škole působí od roku 1999
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, občanská výchova, základy společenských věd a seminář ze základů společenských věd
  • třídní učitel septimy, vykonává funkci vedoucího metodické sekce občanské výchovy a základů společenských věd

 10. Mgr. Luboš Krátký

  kratky@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obory Učitelství Českého jazyka a literatury a občanské nauky na školách 1. cyklu a Rozšíření pedagogické kvalifikace pro střední školy
  • na škole působí od roku 2008
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, čtenářská a informační gramotnost, občanská výchova, základy společenských věd a seminář ze základů společenských věd
  • vykonává funkci vedoucího metodické sekce českého jazyka a literatury

 11. PaedDr. Vladimír Mareček

  marecek@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – fyzika a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Logopedie
  • na škole působí od roku 1992
  • vyučuje předměty matematika, seminář z matematiky, fyzika, seminář a cvičení z fyziky
  • třídní učitel oktávy, vedoucí metodické sekce matematiky

 12. Mgr. Petra Mašátová

  masatova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství českého jazyka a literatury, základů společenských věd pro střední školy a anglického jazyka
  • na škole působí od roku 2011
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, anglický jazyk, konverzace z anglického jazyka, základy společenských věd, občanská výchova, čtenářská a informační gramotnost
  • zástupkyně ředitele školy

 13. Mgr. Kateřina Němečková

  nemeckova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy
  • na škole působí od roku 2008
  • vyučuje předměty český jazyk a literatura, čtenářská a informační gramotnost, dějepis
  • třídní učitelka kvinty, vede školní kroniku

 14. Mgr. Stanislava Nevrklová

  nevrklova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství německého jazyka a švédského jazyka, a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Rozšiřující studium anglického jazyka pro základní a střední školy
  • na škole působí od roku 1991
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, německý jazyk, konverzace v německém jazyce
  • třídní učitelka 2. ročníku, vykonává funkci vedoucí metodické sekce německého jazyka

 15. Mgr. Petr Procházka

  prochazka@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, obor obor tělesná výchova a sport
  • na škole působí od roku 2018
  • vyučuje předmět tělesná výchova
  • vykonává funkci vedoucího metodické sekce tělesné výchovy

 16. RNDr. Alena Smejkalová

  smejkalova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – biologie
  • na škole působí od roku 1994
  • vyučuje předměty matematika, seminář z matematiky, biologie, seminář a cvičení z biologie, přírodovědné praktikum
  • je třídní učitelkou 4. ročníku, vykonává funkci vedoucí metodické sekce biologie

 17. Mgr. Jana Šuhajová

  suhajova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství německého jazyka a dějepisu pro střední školy
  • na škole působí od roku 2006
  • vyučuje předměty německý jazyk, konverzace v německém jazyce a dějepis
  • v současné době na mateřské dovolené

 18. Mgr. Karel Tobolka

  tobolka@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace fyzika – základy techniky
  • na škole působí od roku 2011
  • vyučuje předměty fyzika, informatika a výpočetní technika, digitální technologie
  • metodik ICT a správce sítě, vede školní internetovou televizi G-one

 19. Mgr. Milan Točík

  tocik@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – fyzika, a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, obor Výpočetní technika
  • na škole působí od roku 1995
  • vyučuje předměty matematika, fyzika, informatika a výpočetní technika, programování
  • ředitel školy, výchovný poradce

 20. Mgr. Petra Uchytilová

  uchytilova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství anglického jazyka a hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy
  • na škole působí od roku 2014
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce a hudební výchova
  • třídní učitelka kvarty, vykonává funkci vedoucí metodické sekce hudební výchovy

 21. Mgr. Jana Vacková Hezinová

  vackova-hezinova@gymn-dacice.cz Profil učitele

  • absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obory Filozofie a Učitelství odborných předmětů
  • na škole působí od roku 2006
  • vyučuje předměty anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, občanská výchova a základy společenských věd, psaní na klávesnici, základy administrativy
  • třídní učitelka tercie, vykonává funkci školního metodika prevence rizikového chování

Akce

 1. Prázdniny

  So
  od 29. 6.
  do 1. 9.

  Hurrráááááá!!!

Jídelníček

Rychlý kontakt

 1. Adresa: Gymnázium Dačice
  B. Němcové 213/V
  380 01 Dačice
 2. Tel.: 384 420 432
  ID schránky: inikq2f
  Číslo účtu: 100010775/7940
  IČ: 608 16 929
 3. Ředitel školy: Mgr. Milan Točík
  reditel@gymn-dacice.cz
Další kontakty
Bazar učebnic