Gymnázium Dačice | 70 let
×
Letní prázdniny

Pohodové letní prázdniny přeje všem svým zaměstnancům a studentům Gymnázium Dačice. Odpočívejte a nabírejte síly. Těšíme se na Vás v sezóně 2024/2025, která začíná 2. září.

Školní řád

Věříme na pravidla. Jejich nastavení a dodržování je důležité pro fungování každého společenství. Práva a povinnosti našich studentů a jejich zákonných zástupců stanovuje Školní řád Gymnázia Dačice.

Co můžeme a na co máme právo. Co není akceptovatelné a co nebudeme tolerovat. Seznamte se s nejdůležitějšími body školního řádu. Jeho celé znění najdete v dokumentech školy.

Žák má právo

 • na vzdělávání v souladu s platným školním vzdělávacím programem a podle aktuálního rozvrhu hodin.
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informace podporující jeho rozvoj.
 • na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. Ke svým vyjádřením může využít schránku důvěry.
 • na poradenskou pomoc školy a konzultace po dohodě s vyučujícím k vysvětlení probrané látky.
 • účastnit se všech akcí pořádaných školou a se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitele školy akce sám organizovat.
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
 • být seznámen se všemi předpisy týkajícími se jeho pobytu a činnosti ve škole.  

Žák má povinnost

 • pravidelně chodit do školy a řádně se vzdělávat.
 • přicházet do školy včas tak, aby se mohl připravit na vyučování.
 • řádně se připravovat na vyučování, mít v pořádku všechny pomůcky, případně se omluvit na počátku vyučovací hodiny, jestliže připraven není.
 • pracovat poctivě, nepodvádět.
 • chovat se ohleduplně vůči spolužákům i zaměstnancům školy, vyvarovat se jakékoli agrese.
 • dbát na pořádek a čistotu v prostorách školy.

Zákonný zástupce má právo

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a další informace o jeho působení ve škole.
 • na vyjádření vlastního názoru i na poradensku pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jeho dítěte.

Zákonný zástupce má povinnost

 • zajistit, aby žák byl pravidelně přítomen ve škole i na školních akcích.
 • zajistit, aby se žák účastnil vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje zdraví ostatních žáků.
 • osobně se dostavit na vyzvání třídního učitele, popř. ředitele školy k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

Pravidla pro školní docházku

 • Absenci nezletilých žáků omlouvá zákonný zástupce, zletilí žáci se mohou omlouvat sami.
 • Omluva absence i žádost o uvolnění z vyučování probíhá písemně prostřednictvím informačního systému Komens.
 • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo školní akce z nepředvídaného důvodu, omlouvá se bezodkladně třídnímu učiteli. Důvod absence doloží do tří pracovních dnů od začátku nepřítomnosti.
 • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo školní akce z předem známého důvodu, omlouvá se předem třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
 • O uvolnění žáka v rozmezí několika hodin až dvou dnů rozhoduje třídní učitel.
 • O uvolnění žáka na tři a více dnů rozhoduje ředitel školy.
 • Nesplní-li žák v jednotlivých vyučovacích předmětech 75 % účasti nebo 75 % požadovaných vzdělávacích výstupů, může ředitel školy na základě návrhu vyučujícího učitele stanovit žákovi komisionální zkoušku.
 • Zletilí žáci mají nárok na deset dnů zdravotního volna, které mohou v daném školním roce čerpat bez potvrzení lékaře nebo jiné instituce.

Pravidla provozu školy

 • Budova školy je pro žáky otevřena od 7.40 do 8 hodin. Pro žáky, kteří mají vyučování od nulté hodiny, od 6.50 do 7 hodin.
 • Přítomnost žáků v budově školy vymezuje rozvrh hodin.
 • Žáci mohou pobývat ve škole i mimo vyučování, ale pouze pod dohledem pověřeného dozoru ve 2. patře budovy a nejdéle do 15 hodin, v pátek do 14 hodin.
 • Nezletilí žáci mohou opustit školu bez doprovodu zákonného zástupce pouze v době přestávk mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na základě písemného souhlasu zákonného zástupce nebo omluvenky zaslané z rodičovského účtu přes Komens. 
 • Budova školy se pro žáky uzavírá v 16.15.

Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu.
 • Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření v areálu školy je žákům zakázáno.
 • Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství peněz.
 • V době vyučování mají žáci svá elektronická zařízení vypnutá, popř. přepnutá do tichého režimu a uložená v tašce, nestanoví-li vyučující jinak.
 • Žákům je zakázáno pořizovat a rozšiřovat zvukovou a obrazovou dokumentaci spolužáků a zaměstnanců školy bez jejich vědomí a výslovného souhlasu.
 • Nevolnost či úraz hlásí žák bezodkladně učiteli, případně třídnímu učiteli či vedení školy.

Pravidla pro zacházení se školním majetkem

 • Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Jsou povinni řídit se při tom pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob.
 • Žáci jsou povinni šetrně nakládat se zařízením školy a všemi věcmi, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou.
 • Žákům je zakázána manipulace s učitelskými počítači bez výslovného souhlasu vyučujícího.
 • Žák odpovídá za škodu, kterou svým úmyslným nebo nedbalým jednáním způsobil či jejímuž vzniku nezabránil.

Co se děje?

Ceny ředitele školy 2023/2024

Ceny ředitele školy 2023/2024

vloženo před 5 dny 3 minuty ke čtení

Ve čtvrtek 27. 6. proběhlo předávání Cen ředitele školy pro mimořádné studentské osobnosti za rok 2023/24, tentokrát na školním ...

Discover EU

Discover EU

vloženo před 3 týdny 1 minuta ke čtení

Objevovat evropské země a cestovat přitom zdarma? Vážně to jde? Nic není nemožné. Zkuste soutěž Discover EU.

zpět nahoru