Gymnázium Dačice | 70 let
×
Přípravný kurz na přijímací zkoušky

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do osmiletého i čtyřletého gymnázia se uskuteční ve středu 21. února od 15 hodin ve 2. patře budovy gymnázia. Registrace není potřeba. Kdo přijde, ten přijde a od přijímaček jako vítěz vyjde.

Školní řád

Věříme na pravidla. Jejich nastavení a dodržování je důležité pro fungování každého společenství. Práva a povinnosti našich studentů a jejich zákonných zástupců stanovuje Školní řád Gymnázia Dačice.

Co můžeme a na co máme právo. Co není akceptovatelné a co nebudeme tolerovat. Seznamte se s nejdůležitějšími body školního řádu. Jeho celé znění najdete v dokumentech školy.

Žák má právo

 • na vzdělávání v souladu s platným školním vzdělávacím programem a podle aktuálního rozvrhu hodin.
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informace podporující jeho rozvoj.
 • na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. Ke svým vyjádřením může využít schránku důvěry.
 • na poradenskou pomoc školy a konzultace po dohodě s vyučujícím k vysvětlení probrané látky.
 • účastnit se všech akcí pořádaných školou a se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitele školy akce sám organizovat.
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
 • být seznámen se všemi předpisy týkajícími se jeho pobytu a činnosti ve škole.  

Žák má povinnost

 • pravidelně chodit do školy a řádně se vzdělávat.
 • přicházet do školy včas tak, aby se mohl připravit na vyučování.
 • řádně se připravovat na vyučování, mít v pořádku všechny pomůcky, případně se omluvit na počátku vyučovací hodiny, jestliže připraven není.
 • pracovat poctivě, nepodvádět.
 • chovat se ohleduplně vůči spolužákům i zaměstnancům školy, vyvarovat se jakékoli agrese.
 • dbát na pořádek a čistotu v prostorách školy.

Zákonný zástupce má právo

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a další informace o jeho působení ve škole.
 • na vyjádření vlastního názoru i na poradensku pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jeho dítěte.

Zákonný zástupce má povinnost

 • zajistit, aby žák byl pravidelně přítomen ve škole i na školních akcích.
 • zajistit, aby se žák účastnil vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje zdraví ostatních žáků.
 • osobně se dostavit na vyzvání třídního učitele, popř. ředitele školy k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

Pravidla pro školní docházku

 • Absenci nezletilých žáků omlouvá zákonný zástupce, zletilí žáci se mohou omlouvat sami.
 • Omluva absence i žádost o uvolnění z vyučování probíhá písemně prostřednictvím informačního systému Komens.
 • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo školní akce z nepředvídaného důvodu, omlouvá se bezodkladně třídnímu učiteli. Důvod absence doloží do tří pracovních dnů od začátku nepřítomnosti.
 • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo školní akce z předem známého důvodu, omlouvá se předem třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
 • O uvolnění žáka v rozmezí několika hodin až dvou dnů rozhoduje třídní učitel.
 • O uvolnění žáka na tři a více dnů rozhoduje ředitel školy.
 • Nesplní-li žák v jednotlivých vyučovacích předmětech 75 % účasti nebo 75 % požadovaných vzdělávacích výstupů, může ředitel školy na základě návrhu vyučujícího učitele stanovit žákovi komisionální zkoušku.
 • Zletilí žáci mají nárok na deset dnů zdravotního volna, které mohou v daném školním roce čerpat bez potvrzení lékaře nebo jiné instituce.

Pravidla provozu školy

 • Budova školy je pro žáky otevřena od 7.40 do 8 hodin. Pro žáky, kteří mají vyučování od nulté hodiny, od 6.50 do 7 hodin.
 • Přítomnost žáků v budově školy vymezuje rozvrh hodin.
 • Žáci mohou pobývat ve škole i mimo vyučování, ale pouze pod dohledem pověřeného dozoru ve 2. patře budovy a nejdéle do 15 hodin, v pátek do 14 hodin.
 • Nezletilí žáci mohou opustit školu bez doprovodu zákonného zástupce pouze v době přestávk mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na základě písemného souhlasu zákonného zástupce nebo omluvenky zaslané z rodičovského účtu přes Komens. 
 • Budova školy se pro žáky uzavírá v 16.15.

Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu.
 • Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření v areálu školy je žákům zakázáno.
 • Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství peněz.
 • V době vyučování mají žáci svá elektronická zařízení vypnutá, popř. přepnutá do tichého režimu a uložená v tašce, nestanoví-li vyučující jinak.
 • Žákům je zakázáno pořizovat a rozšiřovat zvukovou a obrazovou dokumentaci spolužáků a zaměstnanců školy bez jejich vědomí a výslovného souhlasu.
 • Nevolnost či úraz hlásí žák bezodkladně učiteli, případně třídnímu učiteli či vedení školy.

Pravidla pro zacházení se školním majetkem

 • Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Jsou povinni řídit se při tom pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob.
 • Žáci jsou povinni šetrně nakládat se zařízením školy a všemi věcmi, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou.
 • Žákům je zakázána manipulace s učitelskými počítači bez výslovného souhlasu vyučujícího.
 • Žák odpovídá za škodu, kterou svým úmyslným nebo nedbalým jednáním způsobil či jejímuž vzniku nezabránil.

Co se děje?

Fyziklání 2024

Fyziklání 2024

vloženo před 7 dny 17 minut ke čtení

Nemáte do konce týdne co dělat? Výborně! Můžete se pustit do historicky nejdelšího článku našeho blogu. Na svědomí ho má osm chytrých ...

Hledáme učitele

Hledáme učitele

vloženo před týdnem 1 minuta ke čtení

Pro příští školní rok hledáme dva nové kolegy ideálně s aprobacemi český jazyk + dějepis a fyzika + informatika.

zpět nahoru