×
Prázdniny

Gymnázium Dačice přeje všem svým studentům i zaměstnancům krásné prázdniny. A kdybyste během nich náhodou potřebovali něco vyřídit, kancelář máme otevřenou každé pondělí od 8 do 10 hodin anebo jindy po telefonické domluvě.

Školní řád

Věříme na pravidla. Jejich nastavení a dodržování je důležité pro fungování každého společenství. Práva a povinnosti našich studentů a jejich zákonných zástupců stanovuje Školní řád Gymnázia Dačice.

Co můžeme a na co máme právo. Co není akceptovatelné a co nebudeme tolerovat. Seznamte se s nejdůležitějšími body školního řádu. Jeho celé znění najdete v dokumentech školy.

Žák má právo

  • na vzdělávání v souladu s platným školním vzdělávacím programem a podle aktuálního rozvrhu hodin.
  • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informace podporující jeho rozvoj.
  • na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. Ke svým vyjádřením může využít schránku důvěry.
  • na poradenskou pomoc školy a konzultace po dohodě s vyučujícím k vysvětlení probrané látky.
  • účastnit se všech akcí pořádaných školou a se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitele školy akce sám organizovat.
  • domáhat se svého práva u třídního učitele, ředitele školy, metodika prevence a výchovného poradce.

Žák má povinnost

  • pravidelně chodit do školy a řádně se vzdělávat.
  • přicházet do školy včas tak, aby se mohl připravit na vyučování.
  • řádně se připravovat na vyučování, mít v pořádku všechny pomůcky, případně se omluvit na počátku vyučovací hodiny, jestliže připraven není.
  • pracovat poctivě, nepodvádět.
  • chovat se ohleduplně vůči spolužákům i zaměstnancům školy, vyvarovat se jakékoli agrese.
  • dbát na pořádek a čistotu v prostorách školy.

Zákonný zástupce má právo

  • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a další informace o jeho působení ve škole.
  • na vyjádření vlastního názoru i na poradensku pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jeho dítěte.

Zákonný zástupce má povinnost

  • zajistit, aby žák byl pravidelně přítomen ve škole i na školních akcích.
  • zajistit, aby se žák účastnil vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje zdraví ostatních žáků.
  • osobně se dostavit na vyzvání třídního učitele, popř. ředitele školy k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

Pravidla pro školní docházku

  • Absenci nezletilých žáků omlouvá zákonný zástupce, zletilí žáci se mohou omlouvat sami.
  • Omluva absence i žádost o uvolnění z vyučování probíhá písemně prostřednictvím informačního systému Komens.
  • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo školní akce z nepředvídaného důvodu, omlouvá se bezodkladně třídnímu učiteli. Důvod absence doloží do dvou pracovních dnů od začátku nepřítomnosti.
  • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo školní akce z předem známého důvodu, omlouvá se předem třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
  • O uvolnění žáka v rozmezí několika hodin až dvou dnů rozhoduje třídní učitel.
  • O uvolnění žáka na tři a více dnů rozhoduje ředitel školy.
  • Nesplní-li žák v jednotlivých vyučovacích předmětech 75 % účasti nebo 75 % požadovaných vzdělávacích výstupů, může ředitel školy na základě návrhu vyučujícího učitele stanovit žákovi komisionální zkoušku.
  • Zletilí žáci mají nárok na deset dnů zdravotního volna, které mohou v daném školním roce čerpat bez potvrzení lékaře nebo jiné instituce.

Pravidla provozu školy

  • Budova školy je pro žáky otevřena od 7.40 do 8 hodin. Pro žáky, kteří mají vyučování od nulté hodiny, od 6.50 do 7 hodin.
  • Přítomnost žáků v budově školy vymezuje rozvrh hodin.
  • Žáci mohou pobývat ve škole i mimo vyučování, ale pouze pod dohledem pověřeného dozoru ve 2. patře budovy a nejdéle do 15 hodin, v pátek do 14 hodin.
  • V době vyučování mohou nezletilí žáci do patnácti let opustit školu pouze se zákonným zástupcem, nezletilí žáci starší patnácti let na základě písemné žádosti zákonných zástupců třídnímu učiteli.
  • Budova školy se pro žáky uzavírá v 16.15.

Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

  • Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu.
  • Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření v areálu školy je žákům zakázáno.
  • Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství peněz.
  • V době vyučování mají žáci svá elektronická zařízení vypnutá, popř. přepnutá do tichého režimu a uložená v tašce, nestanoví-li vyučující jinak.
  • Žákům je zakázáno pořizovat a rozšiřovat zvukovou a obrazovou dokumentaci spolužáků a zaměstnanců školy bez jejich vědomí a výslovného souhlasu.
  • Nevolnost či úraz hlásí žák bezodkladně učiteli, případně třídnímu učiteli či vedení školy.

Pravidla pro zacházení se školním majetkem

  • Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Jsou povinni řídit se při tom pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob.
  • Žáci jsou povinni šetrně nakládat se zařízením školy a všemi věcmi, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou.
  • Žákům je zakázána manipulace s učitelskými počítači bez výslovného souhlasu vyučujícího.
  • Je zakázáno spouštět internetové stránky, které svým obsahem ohrožují mravní vývoj dětí (zejména stránky s obsahem násilí a pornografie).

Co se děje?

Nohejbalový turnaj dvojic

Nohejbalový turnaj dvojic

vloženo před měsícem 1 minuta ke čtení

"Života kus svého já bych dal / za to kdybych uměl nohejbal / šupity sem, šupity tam / obě nohy levé mám...." Ivan Mládek

Body Worlds - Cyklus života

Body Worlds - Cyklus života

vloženo před 2 měsíci 1 minuta ke čtení

V pondělí 14. června jsme my, žáci druhého ročníku, vyrazili spolu s několika spolužáky ze sexty do Brna na výstavu Body Worlds - Cyklus ...

zpět nahoru